نرم افزار اطلاعات و آمار مدیریت | كارنوسافت | BPMS

شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری

شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری ورود يا عضويت در پرتال مشتريان
شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری يكشنبه 28 مهر 1398
صفحه اصلي محصولات نرم‌افزاری کارنوسافت نرم افزار مدیریت فرآیندهای سازمان | BPMS BPMS کارنو چگونه کار می‌کند؟

BPMS کارنو چگونه کار می‌کند؟

BPMS کارنو چگونه کار می‌کند؟

  • ابتدا فرآیندهای سازمانی کاندید برای مکانیزه شدن احصا و سپس توسط تیم متخصص کارنو شناسایی می‌گردد
  • در مرحله بعد، فرآیندهای شناسایی شده با استفاده از زبان‌های استاندارد مستندسازی می‌شود
  • سپس فرآیندهای شناسایی و مستندسازی شده با رویکرد الکترونیک بازطراحی می‌شود
  • در این مرحله فرآیندهای بازطراحی شده با زبان BPMN 2 مستندسازی می‌شود
  • در مرحله بعد، فرآیندهای بازطراحی و مستندسازی شده در BPMS کارنو بصورت الکترونیکی و بدون کدنویسی پیاده‌سازی می‌شود
  • در پایان فرآیندهای مکانیزه شده تست و اشکالزدایی شده و آماده بهره‌برداری می‌شوند


6 مرحله ساخت فرآیند در BPMS کارنو

1

طراحی مدل فرآیند

Process Modeler

بصورت گرافیکی الگوی فرآیند کاری را تعریف کنید

2

طراحی مدل داده و فرم

Designing Data Model And Form Generate

بصورت گرافیکی مدل داده و فرم‌های اطلاعاتی را طراحی کنید

3

طراحی قوانین تجاری

Designing Business Roles

بدون نیاز به کدنویسی قوانین تجاری فرآیند را طراحی کنید

4

تعریف مجریان فرآیند

Designing Performer

چارت سازمانی را بسازید و مجریان فرآیند را تعریف کنید

5

یکپارچه‌سازی

Integration

فرآیندهای مکانیزه شده را با سایر نرم‌افزارهای سازمان یکپارچه کنید

6

انتشار فرآیند

Publish Process

فرآیندهای مکانیزه شده در سازمان منتشر کنید
تعداد بازدید کنندگان : 2,090
شرکت فناوری اطلاعات کارنو - نظام جامع آماری - سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان - سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی - سیستم مدیریت دانش - پرتال سازمانی - خدمات الکترونیک - سازمان الکترونیک - اتوماسیون اداری