ویدئوهای آموزشی

آموزش قسمت 1: شروع کار با سامانه
آموزش قسمت 2: نحوه تکمیل جدول محیط
آموزش قسمت 3: نحوه تکمیل سایر جداول پایه
آموزش قسمت 4: نحوه تکمیل جداول آمار و اطلاعات
آموزش قسمت 5: نحوه تکمیل سـایر جداول اطلاعاتی

سیستم اطلاعات مدیریت معیار

Management Information System (MIS)